การจัดตั้งวัด

วัดนี้จะตั้งเมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง ไม่อาจที่จะทราบได้ เพราะเดิมทีไม่ได้จดจารึกบันทึกไว้ เป็นแต่เพียงเล่าสืบกันต่อๆ มา สันนิฐานว่า น่าจะตั้งประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๘ (ว่าตามเอกสาร หนังสือที่ดิน ส.ค.๑ ที่ดินตั้งวัด กล่าวไว้) วัดนี้ จัดทำประวัติวัดครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ คราวจัดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ท่านเจ้าอาวาสสมัยนั้น นามว่า พระมหาสนธิ์ แสงสูงเนิน สืบถามคนเก่าแก่ของหมู่บ้าน คือ อุบาสกสาลี ศรียา อายุ ๗๙ ปี (พ.ศ. ๒๔๘๒) เล่าว่า เมื่อท่านเป็นเด็ก เท่าที่จำความได้จนบัดนี้ มีผู้ปกครองวัดมาแล้ว ๘ รูป ทั้งพระมหาสนธิ์รูปปัจจุบัน (รูปที่ ๑ - ๘) แต่รูปแรกที่ตั้งวัดนั้น ผู้เล่าเรื่องก็ไม่อาจทราบได้ เกิดมาพอจำความได้ เห็นท่านผู้ปกครองวัดนี้ เขาเรียกกันว่า สมภารจาน  คำว่าจาน จะมาจากชื่อจานหรือชื่ออาจารย์จารย์ก็ไม่อาจทราบได้,

 

ลำดับเจ้าอาวาส ผู้ปกครองวัด รูปแรกไม่ปรากฏนาม ต่อๆ มา มีปรากฏนาม คือ

๑. สมภารจาน ท่านจะชื่อจาน หรือ ออกมาจากคำว่า อาจารย์ ก็ไม่ทราบ
๒. สมภารพิมพ์
๓. สมภารมี
๔. สมภารทอง
๕. พระอาจารย์พรมมา
๖. พระอาจารย์หา ต่อมาท่านนี้ เป็นเจ้าคณะหมวด ตำบลบ้านบุ่ง
๗. พระอธิการทองดี พ.ศ. ๒๔๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๘
๘. พระมหาสนธิ์ แสงสูงเนิน พ.ศ . ๒๔๘๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๕
๙. พระวันที รักษาการแทนฯ
๑๐. พระอธิการสุวรรณ์ เขมํกโร ( กองนวล ) พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๑. พระบุญมี กองนนท์ รักษาการแทนฯ พ.ศ. ๒๔๙๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๗
๑๒. พระอธิการอำคา วิสารโท ( สวัสดี ) พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๓. พระอธิการสมัย ฐานวโร ( ชินภา ) พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๔
ท่านผู้นี้ เป็นคน บ้านดอกไม้ อ.สุวรรณภูม จ.ร้อยเอ็ด
๑๔. พระบุญทัน อัตตสาโร ( พีพันธุ์ ) รักษาการแทนฯ พ.ศ.๒๕๑๔
ถึง พ.ศ.๒๕๑๘ ท่านลาออกเพราะชราภาพ มรณะ พ.ศ.๒๕๓๘ อายุ ๘๔ ปี
๑๕. พระโอ๊ะ สุนทโร รักษาการแทนฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐
ท่านลาออก ท่านผู้นี้เป็นคนบ้านเขิน ต.เขิน อ.กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
๑๗. พระครูรัตตคีรีรักษ์ (สุพล ภัททเสวี) พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง ปัจจุบัน

 

ปัจจุบันนี้ มีไวยาวัจกร ดังนี้

๑. นายส่วน  ดวงจันทร์ แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ ( อายุ 45 ) ที่อยู่ 65/1
ถนน ประชาราษฎร 24 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันยังอยู่
๒. นายสนั่น  กองนวล
๓. นายประนอม  บุตรแสง

 

ผลงาน มีปรากฎให้เห็นชัดในปัจจุบัน ฯ