ความหมาย ซุ้มประตู ” ป้ายมงคล ๙ “

ความหมาย ซุ้มประตู "ป้ายมงคล ๙"  เนื่องจาก

๑. ได้มีดำริก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙(ส.ค.) ปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๙ ในรัชกาลที่ ๙

๒. ขนาดของป้าย ความกว้างระหว่างเสา ๙ เมตร สูงจากพื้นถึงคานล่าง ๕.๕๙ เมตร ความโต ของเสาป้าย ๑.๕๙ เมตร

๓. ประดับธรรมจักรแกะสลักด้วยหินทราย 9 วง วงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.99 เมตร วงเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๙ เมตร

๔. ตัวหนังสือชื่อป้าย "วัดเขาแดง" มีสระ และพยัญชนะไทยรวม ๙ ตัว (ท่านลองนับดู)

๕. งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท

๖. ทำการเปิดป้าย วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือน ๙ (สิงหาคม) ขึ้น ๙ ค่ำ เวลา ๐๙.๐๙ น.

๗. เสาป้ายลบเหลี่ยมทั้งหมด (ความหมายคือ "ใครลอดผ่านป้ายประตูนี้เข้ามาจะได้หมดเหลี่ยม หมดคม หรือ ไม่มีเหลี่ยม ไม่มีคม")

๘. ท่านใด? ลอดผ่าน เข้า-ออก ป้ายมงคล ๙ นี้ จะเกิดความเป็นศิริมงคลกับชีวิต และ ครอบครัวเกิดความก้าวหน้าในชีวิต การงาน

๙. อธิฐานจิต ขอพรเสร็จแล้ว นับตัวหนังสือชื่อป้าย วัดเขาแดง ครบสระและพยัญชนะไทย ๙ ตัว ครบ ๙ครั้ง ลอดผ่านออกไปคำอธิฐาน ขอพรจะประสบผลสำเร็จ