บุญประเพณีประจำปีของวัด

บุญเดือน ๓ งานวันมาฆบูชา ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ทางจันทรคติ ของปีปกติ ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส คือปีนั้นมีเดือน ๘ สองครั้ง หรือสองเดือน ก็เลื่อนไปเป็น ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

กิจกรรมที่ทำ เช้า เวลา ๐๘ . ๐๐ น . ตักบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม เย็น เวลา ๒๐ . ๐๐ น . ทำพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ ทำทั้งบรรพชิต คฤหัส ชาย หญิง
งานบุญข้าวจี่ ทำในวันนี้เช่นกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะรู้กัน โดยกายบอกเล่าของคนรุ่นเก่า คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา จะทำกันที่บ้าน แล้วนำมาถวายพระที่วัดในตอนเช้า ในเวลาตักบาตร ทำบุญ วิธีทำคือ ทำการนึ่งข้าวเหนียว เมื่อสุกแล้ว นำเอาข้าวเหนียวนั้นมาปั้นเป็นวงรีขนาดเท่าไข่ไก่ แล้วนำไปปิ้งหรือย่างไฟ แล้วนำมาชุบในน้ำเกลือและไข่ แล้วนำไปปิ้งหรือย่างไฟอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีทำนั้นจะใช้ไม้ไผ่ เสียบปั้นข้าวเหนียว เพื่อสดวกในการปิ้งหรือย่าง บางคน บางบ้าน ไม่ใช้วิธีปิ้งหรือย่าง แต่จะนำไปทอดในกระทะแทน


บุญเดือน ๕ บุญสงกรานต์ จะทำกัน ๓ วัน คือเริ่มวันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ เมษายน ของทุกๆปี
กิจกรรมที่ทำ เช้า เวลา ๐๘ . ๐๐ น . มีการตักบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ( คนเฒ่า คนแก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ) กิจกรรมนี้บางทีเลยไปถึงเที่ยง ถึงบ่ายของวันนั้น นอกจากนั้น ยังนิมนต์พระสงฆ์สวดบังสกุล เพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เจ้ากรรมนายเวร ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยทำกันส่วนรวมที่ศาลาการเปรียญที่ทำบุญ หลายๆคน ที่เป็นลูกหลาน ทายาท ของผู้ตายที่มีอัฐิบรรจุไว้ภายในบริเวณวัด ก็จะนิมนต์พระไปสวดบังสกุล ที่บรรจุอัฐิอีกครั้ง ส่วนใหญ่จะทำกันทุกครอบครัวเรือน


บุญเดือน ๖ บุญวันวิสาขะบูชา ทำกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของปีปกติ ถ้าเป็นปีที่มีอ ธิกมาส คือเดือน ๘ สองครั้ง หรือสองหน ของปีนั้น ก็จะเลื่อนไป ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗
กิจกรรมที่ทำ เช้า เวลา ๐๘ . ๐๐ น . ตักบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ตอนเย็นเวลา ๒๐ . ๐๐ น . ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ ทั้งบรรพชิตและคฤหัส และจะมี พิธีก่อเจดีย์ทราย ในวันก่อนนี้หนึ่งวัน คือ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เย็นมาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลอง โดยชาวบ้าน จะนำทราย นำน้ำมาทำน้ำมนต์ นำเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ มาเข้าพิธีด้วย เสร็จแล้วก็นำกลับเอาไปที่บ้าน ทรายนั้นบางคนนำไปก่อเป็นเจดีย์ที่บ้านอีก บางคนก็นำไปหว่านรอบบ้าน เสื้อผ้าก็ไว้สวมใส่เพื่อเป็นศิริมงคล พิธีนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าสูตรเสื้อสูตรผ้า


บุญเดือน ๘ บุญวันอาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของปีปกติ ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส คือเดือน ๘ สองครั้ง หรือสองหน ก็เลื่อนไปเป็นวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง
กิจกรรมที่ทำ เช้า เวลา ๐๘ . ๐๐ น . ตักบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม มีประชาชนมาทำบุญกันจำนวนมาก ผู้มีศรัทธา สมาทานศีล ๕ บ้าง ศีลอุโบสถบ้าง การรักษาศีลอุโบสถนั้น เป็นปกติอุโบสถ คือรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง รักษาทุกวันพระ ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา ๓ เดือน มีการถวายผ้าวัสสาวาสิกะ ( ผ้าอาบน้ำฝน ) และเทียนพรรษา ต่างคนต่างจัดกันมาถวายพระตามศรัทธา ของแต่ละคน
บุญวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลังวันอาสาฬหบูชาหนึ่งวัน
กิจกรรมที่ทำ เช้า เวลา ๐๘ . ๐๐ น . ตกบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ถวายผ้าวัสสาวาสิกะ ( ผ้าอาบน้ำฝน ) ถวายเทียนพรรษา เพิ่มอีกวันหนึ่ง


บุญเดือน ๑๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นวันทำบุญถวายข้าวกระยาสารท และสลากภัตต์
กิจกรรมที่ทำ เช้า เวลา ๐๘ . ๐๐ น . ตักบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ถวายข้าวกระยาสารท ( เรียกว่าสารทลาว ) ถวายสลากภัตต์ และมีพิธีนิมนต์พระสวดบังสกุล อุทิศให้บรรพบุรุษ ผู้ที่ล่วงลับไป เจ้ากรรมนายเวรด้วย และเปิดโอกาส ให้ผู้มีศรัทธารับกัณฑ์เทศน์ที่จะเทศน์ในวันออกพรรษา ส่วนใหญ่จะให้จับฉลาก เมื่อจับฉลากถูกพระรูปใด วัดใด ก็ให้เป็นเจ้าของกัณฑ์เทศน์ของกัณฑ์นั้น


บุญเดือน ๑๑ บุญออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
กำหนดการ เวลา ๐๘ . ๐๐ น . ตักบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ ตักบาตรเทโวโรหนะ วันนี้มีเทศน์ตลอดวัน ทั้งเวลาเช้า เวลาบ่าย และเวลาพบค่ำ ผู้ที่รับกัณฑ์เทศน์ไว้ หรือเป็นเจ้าของกัณฑ์เทศน์ ก็จะถวายกัณฑ์ที่พระหรือวัดนั้นๆมาเทศน์


บุญทอดกฐินฯ กำหนดระยะเวลา ๑ เดือน คือตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีหนึ่งทอดวันเดียว จะเป็นวันใดก็ได้ ผู้รับเป็นเจ้าภาพ หรือผู้รับจอง หรือผู้ดำเนินการจะต้องปรึกษาและตกลงกับทางวัดก่อน ว่าจะเหมาะสมวันใด หรือวันใดเป็นวันที่สดวกทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ นิยมกำหนดวันทอดถวาย จะเป็นวันหยุด วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เป็นส่วนมาก


บุญวันพระ หรือวันธัมมัสวนะ ทุกวัน ขึ้น / วันแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ตอนเช้าเวลา ๐๘ . ๐๐ น . ตักบาตร ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ทำตลอดทั้งปี
บุญทอดผ้าป่า ไม่มีกำหนดวันเวลา ที่แน่นอน วันใดก็ได้ ถ้ามีเจ้าภาพ จะทอดกี่หนก็ได้ในปีหนึ่งๆ โดยเจ้าภาพผู้จะทอดถวาย
รบกวนติดต่อ สอบถามรายละเอียดต่างๆกับทางวัดได้